BİLİMSEL PROGRAM
28 EKİM 2020, ÇARŞAMBA
16:50 - 17:00 AÇILIŞ
Prof. Dr. Yavuz Renda Oturumu
Non-konvülzif Status Epileptikus
Oturum Başkanı:
Dr. Ayşe Serdaroğlu
17:00 - 17:30 Etyoloji ve Elektrofizyolojik Tanı Kriterleri
Dr. Sarenur Gökben
17:30 - 18:00 Tedavi ve Prognoz
Dr. Dilek Yalnızoğlu
18:00 - 18:10 Ara
ABBOT Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı:
Dr. Kürşad Aydın
18:10 - 19:00 Nörolojik Sorunlu Çocukların GİS Sorunları/Çözümleri
Dr. Buket Dalgıç
19:00 - 19:30 Ara
Çocuk Nörolojisinde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanı: Dr. Adnan Yüksel
19:30 - 19:50 Bireyselleştirilmiş Tıp
Dr. Semra Hız
19:50 - 20:10 Aksonal Transport, Bozuklukları ve Tedavide Olanaklar
Dr. Çetin Okuyaz
20:10 - 20:30 Epilepside Nöroinflamatuar Belirteçler
Dr. Serdal Güngör
20:30 - 20:50 İnme ve Nörolojik Hasar Tedavisinde Yeni Bir Yol “Eksozomlar”
Dr. Serap Teber
29 EKİM 2020, PERŞEMBE
Astrositopatiler
Oturum Başkanı:
Dr. Banu Anlar
17:00 - 17:30 Genetik-Metabolik Astrositopatiler
Dr. Göknur Haliloğlu
17:30 - 18:00 İmmun-İnflamatuar Astrositopatiler
Dr. Ayşe Aksoy
18:00 - 18:10 Ara
JANSSEN Uydu Sempozyumu
Niemann-Pick C Hastalığı
Oturum Başkanı:
Dr. Kürşad Aydın
18:10 - 19:00 NPC Hastalığında Miglustat Tedavisi ile Uzun Dönem Sağkalım
Dr. Meral Topçu
19:00 - 19:10 Ara
Nestle Health Science Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı:
Dr. Hasan Tekgül
19:10 - 20:00 Guidelines and Importance of Fibers in Pediatric Enteral Nutrition
Konuşmacı: Dr. Claudio Romano
20:00 - 20:10 Ara
Olgu Temelli İmmun Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanı:
Dr. Sema Saltık
20:10 - 20:35 İVİG Uygulamaları
Dr. Coşkun Yarar
20:35 - 21:00 Yeni İlaçlar (Rituksimab, Fingolimod, vs.)
Dr. Banu Anlar
30 EKİM 2020, CUMA
Nörogelişimsel Bozukluklar
Oturum Başkanı:
Dr. Nesrin Şenbil
17:00 - 18:00 Nörogenez & Klinik spektrum
Dr. Neşe Kurt
18:00 - 18:10 Ara
NUTRICIA Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı:
Dr. Hüseyin Per
18:10 - 18:35 Ketojenik Diyet Tedavi Rehberi
Dr. Bülent Ünay
18:35 - 19:00 Epilepside Ketojenik Diyet Uygulamaları
Dr. Ebru Arhan
19:00 - 19:30 Ara
Epileptik Ensefalopatilere Etyolojik Yaklaşım
Oturum Başkanı:
Dr. Şenay Haspolat
19:30 - 19:50 Yapısal
Dr. Aycan Ünalp
19:50 - 20:10 Genetik
Dr. Pınar Gençpınar
20:10 - 20:30 Metabolik
Dr. Ali Cansu
20:30 - 20:50 İmmun-Enfeksiyöz
Dr. Nihal O. Dündar
31 EKİM 2020, CUMARTESİ
Spinal Kord Hastalıkları
Oturum Başkanı:
Dr. Muzaffer Polat
13:30 - 13:55 Akut Flask Miyelit; Tanı, Tedavi ve Türkiye’de Son Durum
Dr. Olcay Ünver
13:55-14:20 Otoimmun Nörolojik Hastalıklarda Spinal Kord Tutulumu (NMO, MOG, MS)
Dr. Sanem K. Yılmaz
14:20-14:45 Spinal Kord Tutulumu Olan Nörodejeneratif-Metabolik Hastalıklar
Dr. Yasemin Topçu
14:45 - 15:00 Ara
CLN2 Disease in Children
Oturum Başkanı:
Dr. Göknur Haliloğlu
15:00 - 15:40 Diagnosis and Treatment Experiences
Dr. Angela Schulz
15:40 - 16:00 Case Experiencies
Dr. Ebru Arhan
16:00 - 16:10 Ara
16:10 - 17:00 SÖZLÜ SUNUMLAR-1
Oturum Başkanı:
Dr. Ayşe Tosun

SB-01 Epilepsi Tanısı ile İzlenen 7-17 Yaş Çocuklar ve Rbeveynlerinde Depresyon - Kaygı Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi
Aycan Ünalp

SB-02 Ketojenik Diyet Tedavisi Alan Dirençli Epilepsili Çocukların ve Annelerinin Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi
Yiğithan Güzin

SB-03 Ergenlerde Kronik Baş Ağrısı Psikiyatri ile Ne Kadar İlişkilidir? Anksiyete, Depresyon, Somatizasyon, Disosiyasyon ve Çocukluk Çağı Travmalarının değerlendirilmesi
Bilge Özgör

SB-04 Olgu Sunumu:Erken Başlangıçlı Rpilepsinin Nadir bir Nedeni Olarak GABRG2 Gen Mutasyonu
Bilgihan Bıkmazer

SB-05 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nöroloji Kliniği’ ne 2014-2019 yılları arasında başvuran psödotümör serebri hastalarının demografik verilerinin değerlendirilmesi
Burcu Daldaban Çiftçi

SB-06 İleri Yaşta Geç Tanı Akan GLUT1 Eksikliği Sendromu : İki Olgu Sunumu
Canan Üstün

SB-07 Çocukluk Çağında Stresin Tetiklediği Ataksi ve Nöbetlerle Seyreden Nörodejenerasyon (CONDSIAS): Fenotipik Özellik Olarak Fasiyal Miyokloni
Cem Paketçi
17:00 - 17:10 Ara
17:10 - 18:00 SÖZLÜ SUNUMLAR-2
Oturum Başkanı:
Dr. Cengiz Dilber

SB-08 Levetirasetam Tedavisi Başlanan Çocukların Anksiyete ve Depresyon Yan Etki Değerlendirmesi
Deniz Menderes

SB-09 NCL-2 ile Tanılı Hastaların Cerliponase Alfa Tedavisi Sonrası 3.ay Değerlendirmeleri
Deniz Menderes

SB-10 Konjenital Müsküler Distrofili Olgularımızın Genotip-Fenotip Profilinin Değerlendirilmesi
Didem Soydemir

SB-11 Febril Kolvülsiyonda İnsan Herpes Virüsü Tip 6 ve Tip 7 Enfeksiyon Sıklığının Araştırılması
Erdem Şimşek

SB-12 Doğu Akdeniz Bölgesinde Hiperekpleksiya Tanısı ile İzlenen Olguların Klinik ve Genetik Özellikleri
Esra Sarıgeçili

SB-13 Rett Sendromunda Önemli Bir Sorun 'Otonomik Disfonksiyon'
Esra Ülgen Temel

SB-14 Pediatrik Migren Tanısında Vazoaktif Nöropeptidler Biomarker Olarak Kullanılabilir mi?
Fatma Hancı
18:00-18:15 Akılcı İlaç Sunumu
1 KASIM 2020, PAZAR
Tedavi Edilebilir Nöromusküler Hastalıklar
Oturum Başkanı:
Dr. Gül Aktan
13:00 - 13:20 İmmunsupresyon-Modülasyon ve Vitamin ile Tedavi Edilebilen Nöropatiler
Dr. Haluk Topaloğlu
13:20 - 13:40 İmmunsupresyon-Modülasyon ve Vitamin ile Tedavi Edilebilen Miyopatiler
Dr. Deniz Yüksel
13:40 - 14:00 Kazanılmış ve Herediter Nöromusküler Kavşak Hastalıklarında Tedavi Seçenekleri
Dr. Mustafa Kömür
14:00 - 14:10 Ara
SMA Yönetiminde Yeni Ufuklar
Oturum Başkanı:
Dr. Haluk Topaloğlu
14.10 - 15.00 Gen Replasman Tedavisi
Dr. Uluç Yiş, Dr. Olcay Ünver
15:00 - 15:10 Ara
Neurotransmitter Disorders
Oturum Başkanı:
Dr. Hasan Tekgül
15.10 - 16.00 The Challenge of a Correct Diagnosis in Pediatric Neurotransmitter Disorders
Dr. Agatha Roubertie
16:00 - 16:10 Ara
16.10 - 17.00 SÖZLÜ SUNUMLAR-3
Oturum Başkanı:
Dr. İlknur Erol

SB-15 Bir Yaş Altı Herpes Ensefalit: 4 Olgunun Başvuru-klinik-MRG ve Prognoz Özellikleri
Habibe Koç Uçar

SB-16 Çocuklarda Psikojenik Non Epileptik Nöbet Semiyolojisi
Hakan Erçelebi

SB-17 Çocukluk Çağı Başlangıçlı Multipl Skleroz Hastalarında Plazma Metabolomik Biyobelirteçlerin Değerlendirilmesi
İsmail Solmaz

SB-18 Febril Nöbet Geçiren Çocuklarda Vitamin K1 ve K2 Düzeylerinin Araştırılması
Kürşat Bora Çarman

SB-19 Febril Nöbet Geçiren Çocuklarda MikroRNA Ekspresyonun Araştırılması
Kürşat Bora Çarman

SB-20 Geniş Kinik Yelpazesi ile SCN1A Mutasyonu Saptanan 38 Olgu: Doğu Akdeniz Deneyimi
Leman Tekin Orgun

SB-21 Hiperekpleksia Hastalığı Tek Merkez Deneyimi
Merve Hilal Dolu
17:00 - 17:10 Ara
17.10 - 18.00 SÖZLÜ SUNUMLAR-4
Oturum Başkanı:
Kürşat Bora Çarman

SB-22 Düşük Ayak Olgularımızın Klinik Özellikleri
Pakize Karaoğlu

SB-23 PLA2G6 Gen İlişkili Nörodejenerasyon ile İnfantil Nöroaksonal Distrofi: 4 Olgu Sunumu
Rojan İpek

SB-24 Çocuk Nöroloji Polikliniğinde Antiepileptik İlaç Kesimi Değerlendirilmesi
Salih Akbaş

SB-25 Tedavi Edilebilir bir Monoamin Veziküler Transport Bozukluğu: SLC18A2 Geni ile İlişkili İnfantil Parkinsonizm-distoni Tip 2 Kardeş Olguların Video Sunumları
Seda Kanmaz

SB-26 Çocuk ve Ergenlerde Juvenil Miyasteni: 12 yıllık Tek Merkez Deneyimi
Şeyda Beşen

SB-27 Lityum-pilokarpin ile Oluşturulan Deneysel Status Epileptikus Modelinde Medikal Ozon Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Turgay Çokyaman

SB-28 Unilateral Hemiferik Patolojilerde Bilateral Subdural İnvaliz EEG Monitorizasyonu : Prognoza Etkisi
Uğur Işık
KAPANIŞ